Savetnik Za Hemikalije

Kupres Mirjana

dipl. ing.tehnologije
savetnik za hemikalije

e-mail: kupresm@gmail.com
mob.tel. 063 8991 881

Savetnik Za Hemikalije

 

Savetnik za hemikalije je...

..... lice koja se stara da Zakon o hemikalijama i propisi doneti na osnovu njega budu pravilno primenjeni , odnosno vodi računa da se opasnim hemikalijama upravlja na način koji vodi ka smanjenju rizika i minimizaciji štetnog efekta tih hemikalija po zdravlje ljudi i životnu sredinu i osigurava primenu preventivnih mera
( Zakon o hemikalijama – “Sl.glasnik RS “ br. 36/09 , 88/10, 92/11, 93/12 ).

Savetnik za hemikalije...

..... može biti stalno zaposlen ili povremeno angažovan u zavisnosti od vrste aktivnosti snabdevača , kao i od vrste , odnosno količine opasne hemikalije koju snabdevač stavlja u promet .

Snabdevač...

..... je pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik , a koji stavlja u promet hemikalije .

Ako ste snabdevač sledećih hemikalija:

..... preparata protiv smrzavanja i pripremljenih tečnosti za odleđivanje,tečnosti za hidraulične kočnice,motornih ulja, kompresorskih ulja , turbinskih ulja, sredstava za obradu metala , ulja za skidanje kalupa i antikorozivnih ulja , portland cementa , pripremljenih aditiva za cemente , maltere i betone , polimera propilena i ostalih olefina,palminog ulja , ulja od semena suncokreta ,ulja od repice , životinjske masti , soli ( uključujući so za jelo i denaturisanu so) i čistog natrijum-hlorida,boja i premaza ( uključujući emajle i lakove), štamparskih boja, preparata za brijanje i za upotrebu pre i posle brijanja , preparata za kupanje,insekticida,rodenticida,fungicida , herbicida, sredstava protiv klijanja ,mineralnih ili hemijskih đubriva,preparata za punjenje i gašenje u požarnim aparatima ..................., vaša obaveza je da obezbedite savetnika za hemikalije najkasnije do 09.03.2013 god.

Usluge savetnika za hemikalije podrazumevaju:

• Praćenje i primenu izmena i dopuna zakona i pravilnika
• Pomoć prilikom izrade,revizije i ažuriranja bezbednosnih listova
• Prijavu hemikalije u Registar hemikalija
• Upis biocida u Privremenu listu biocidnih proizvoda za dostavljanje tehničkog dosijea
• Pomoć prilikom klasifikovanja i obeležavanja hemikalija
• Savete za pravilno skladištenje i rukovanje hemikalijama
• Proveru postojećih etiketa i pomoć u pripremi za izradu novih
• Savete za pravilno skladištenje i rukovanje hemikalijama
• Pomoć pri vođenju obavezne evidencije u elektronskom i štampanom obliku ....

 

Reference:

• Fabrika maziva „CHEMOL“ -Beograd .....

uvererenje